НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ЗООИНЖЕНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Националният съюз на зооинженерите в България, наричан по-нататък “Съюз” или “НСЗБ” е независима, неполитическа организация с нестопанска цел на съмишленици, която се създава за да осъществява дейност в обществен интерес за неопределен срок от време.

Националният съюз на зооинженерите в България е създаден да осъществява дейност в обществена полза, като основните му цели са:

  1. Да работи за развитието на всички направления на животновъдството (производство, наука, образование).
  2. Да съдейства за усъвършенстване на производството и повишаване качеството на получаваните животинските продукти чрез внедряване на съвременните достижения в тази област.
  3. Да участва при формирането на държавната политика в областта на животновъдството, включително и при създаването на съответните законови и нормативни документи.
  4. Да съдейства за подобряване на връзката между науката, образованието и практиката.
  5. Да защитава професионалните и икономическите интереси на своите членове.
  6. Да работи за професионалното и духовно израстване и подобряване на сътрудничеството между своите членове.