„ Национален съюз на зооинжeнерите в България“

АКТУАЛИЗИРАН  УСТАВ
НА  СДРУЖЕНИЕ  С  НЕСТОПАНСКА  ЦЕЛ  В ОБЩЕСТВЕНА  ПОЛЗА

ГЛАВА 1
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
         Чл. 1. Националният съюз на зооинженерите в България, наричан по-нататък “Съюз” или “НСЗБ” е независима, неполитическа организация с нестопанска цел на съмишленици, която се създава за да осъществява дейност в обществен интерес за неопределен срок от време.
            Чл. 2. (1) Съюзът е юридическо лице с нестопаска цел (Сдружение) със собствена банкова сметка, печат и емблема.
                        (2) Дейността на Съюза се осъществява в обществена полза.
            Чл. 3. Съюзът обединява на доброволен принцип всички зооинженери, физически и юридически лица, включително и такива със стопанска дейност, които имат пряко или косвено отношение към различните сфери на животновъдната наука и практика и със своите действия и познания допринасят за тяхното развитие.
            Чл. 4. НСЗБ осъществява своята дейност в обществена полза на територията на Република България на основата на настоящият Устав и действащите в страната законови и нормативни документи.
            Чл. 5. Съюзът работи в тясно взаимодействие с всички държавни и неправителствени организации, които имат сходни цели и задачи.
Чл. 6. НСЗБ е колективен член и представлява България в Европейската и Световната асоциация по животновъдство.
Чл. 7. Седалището и адресът на управление на Националния съюз на зооинженерите в България е гр. Стара Загора, Студентски град.
ГЛАВА 2
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чл. 8. Националният съюз на зооинженерите в България е създаден да осъществява дейност в обществена полза, като основните му цели са:

 1. Да работи за развитието на всички направления на животновъдството (производство, наука, образование).
 2. Да съдейства за усъвършенстване на производството и повишаване качеството на получаваните животинските продукти чрез внедряване на съвременните достижения в тази област.
 3. Да участва при формирането на държавната политика в областта на животновъдството, включително и при създаването на съответните законови и нормативни документи.
 4. Да съдейства за подобряване на връзката между науката, образованието и практиката.
 5. Да защитава професионалните и икономическите интереси на своите членове.
 6. Да работи за професионалното и духовно израстване и подобряване на сътрудничеството между своите членове.

            (2) Предметът на дейност на Съюза е насочен към осъществяване на поставените цели и задачи в обществена полза чрез установяване и разрешаване на проблеми от сферата на животновъдството в регионален, национален и интернационален аспект.

ГЛАВА 3
СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
Чл. 9. (1) За постигане на целите си НСЗБ взаимодейства с:
1. Министерството на земеделието и храните и всички държавни и обществени институции по въпросите на производството и маркетинга на животински продукти, експортно-импортния режим и др.
2. Университетите и научните институти, в които се провежда подготовката и повишаването на следдипломната квалификация на кадрите в областта на животновъдството.
3. Професионални, синдикалните и други организации по въпросите на условията на труда, заплащането и трудовите правоотношения на своите членове.
(2) НСЗБ поддържа контакти с представители в централните и местни законодателни, изпълнителни и други органи на властта, като чрез тях или самостоятелно поставя за разглеждане и решаване проблемни въпроси в отделни области на животновъдството.
(3) НСЗБ сътрудничи с всички неправителствени организации в страната (Развъдни асоциации, браншови съюзи и др), имащи отношение към животновъдството.
(4) НСЗБ участва при разработването на закони и нормативни документи свързани с животновъдството, както и на концепции, програми и стратегии за неговото развитие.
(5) НСЗБ организира и провежда научно-приложни конференции по животновъдство, материалите от които публикува в специален сборник.
(6) НСЗБ организира и провежда семинари и дискусии с участието на държавни и неправителствени организации по проблемни въпроси на животновъдството.
(7) НСЗБ издава научно-популярно списание като свой печатен орган.
(8) НСЗБ съдейства за осигуряването на своите членове при професионален риск и други застрахователни случаи, както и за решаването на спорове от различен характер, възникнали при упражняване на професията.
(9) НСЗБ организира различни форми на помощ (материална, правна, консултативна и морална) за своите членове.
(10) Освен посочените средства в предходните алинеи, за постигане на целите си, НСЗБ използва декларации, протести, символични, предупредителни и ефективни стачки и други средства, които не противоречат на Конституцията и законите на страната.
ГЛАВА 4
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл. 10. (1) Участието в НСЗБ е доброволно. Член на Съюза може да бъде всеки зооинженер, физическо или юридическо лице, имащо пряко или косвено отношение или интереси в областта на животновъдството.
(2) Условия за членство в НСЗБ е признаването на Устава, внасянето на встъпителна вноска и плащането на членски внос.
(3) Членството влиза в сила след изпълняването на условията от предходната алинея.
(4) Колективни членове на НСЗБ могат да бъдат неправителствени и стопански организации, имащи отношение към животновъдството. Колективно членство се договаря с Управителния съвет на НСЗБ.
(5) По предложение на Управителния съвет, Общото събрание може да удостои със званието “Почетен член” български или чуждестранни граждани, като признание за значителните им заслуги за развитието на българското животновъдство и зооинженерната професия. Почетните членове получават грамоти за членство в НСЗБ и се освобождават от членски внос.
(6) Нови членове на Съюза се приемат с писмена молба до Управителния съвет, в която кандидатите за членове заявяват, че приемат устава и ще плащат редовно членския си внос.
(7) Всеки член на НСЗБ получава членска карта, удостоверяваща членството му, която се подписва от Председателя на Съюза.
Чл. 11. Всеки член на Съюза има следните права:

 1. Да участва в Общото събрание;
 2. Да избира и да бъде избиран в ръководните и контролни органи на Съюза;
 3. Има свободен достъп до документацията на Съюза и възможност да внася предложения, проблемни въпроси, жалби и др.;
 4. Да участва  в обсъждането на въпроси свързани с дейността на Съюза и вземане на решения на всички структурни нива;
 5. Да участва във всички регионални, национални и международни прояви на Съюза;
 6. Да бъде стимулиран и подпомаган в своята дейност;
 7. Да бъде защитаван от Съюза в рамките на компетентността и законността.

Чл. 12. Всеки член на НСЗБ има следните задължения:

 1. Да спазва Устава на Съюза и да изпълнява решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
 2. Да внесе встъпителна вноска и да плаща редовно членския си внос;
 3. Член на Съюза, който не изпълнява задълженията посочени в предходната алинея и не  плаща членския си внос в течение на две години се самоизключва.
 4. Да участва активно при реализиране на целите и задачите на Съюза;
 5. Да не предприема действия, които биха навредили на Съюза и уронили неговия авторитет и такива, които противоречат на законите в страната;
 6. Да не използва членството си в НСЗБ за постигане на политически или за свои користни цели.

Чл. 13. Членството в Съюза се прекратява:
(1) Доброволно с писмено волеизявление до Управителния съвет.
(2) С прекратяване дейността на Съюза.
(3) При смърт на физическото лице или при поставянето му под пълно запрещение.
(4) При изключване. Това се извършва с решение на Общото събрание, по предложение на Управителния съвет, когато членуващия не спазва Устава, нарушава професионалната етика и законите на страната, извършва действия противоречащи на интересите и целите на Съюза, не плаща членския си внос и др.
(5) Прекратяващият членството си е длъжен да уреди всичките си задължения (финансови и др.) по отношение на Съюза, поети до момента на напускането.
Чл. 14. (1) Решението, с което се отказва членство или се изключва член на Съюза се съобщава незабавно писмено от Управителния съвет на Контролния съвет и лицето, като се посочват мотивите за вземането му.
(2) Недоволните от решението по предходната алинея, могат да го обжалват в 14 дневен срок от датата на получаването на съобщението с мотивирано писмено възражение до Контролния съвет на НСЗБ.
(3) Контролният съвет се произнася по възражението в срок от 2 месеца, а недоволните по това решение могат да го обжалват пред Общото събрание, чието решение е окончателно.
(4) Влезлите в сила решения на Общото събрание за изключването се довеждат до знанието на всички регионални организации по подходящ начин.
ГЛАВА 5
ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 15. (1) НСЗБ се състои от централни органи, регионални организации, изградени на териториален принцип и индивидуални членове.
(2) Централни органи са Общото събрание, Управителния съвет и Контролния съвет.
Чл. 16. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет поне веднъж годишно, по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Съюза и се провежда в населеното място, в което се намира седалището му.
(2) Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Съюза по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(4) (изм. - ОС от 30.11.2018г.) Поканата се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Съюза, най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл. 17. (1) В работата на Общото събрание могат да участват всички членове на Съюза, като имат право на един глас или само определените делегати, излъчени от Регионалните организации, като един представител може да представлява не повече от трима членове въз основа на писмено пълномощно.
(2) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час, след което се провежда на същото място, при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.
(3) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите (50+1), с изключение на случаите за изменение на Устава, за прекратяване дейността на Съюза или за сливането му с други организации, когато е необходимо мнозинство 2/3 от присъстващите.
(4) Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са били вписани предварително в дневния ред и оповестени по реда на чл. 16 ал. 3, освен по предложение на Контролния съвет.
(5) Ограниченията, посочени в предходната алинея не важат за освобождаване на членове на Управителния и Контролния съвет и избиране на нови членове на овакантените места.

Чл. 18. Общото събрание има следните правомощия:

 1. Определя цялостната дейност на Съюза и начините за нейното осъществяване;
 2. Приема, изменя и допълва Устава;
 3. Приема други вътрешни актове;
 4. Приема основните насоки и програма за дейността на НСЗБ;
 5. Избира и освобождава членовете на Управителния и Контролния съвет и Председателя на УС;
 6. Приема отчетите за дейността на Управителния и Контролния съвет;
 7. Приема бюджета на Съюза;
 8. Изключва членове на Съюза по предложение на Управителния съвет;
 9. Отменя решения на Управителния и Контролния съвет, които противоречат на закона, устава или другите вътрешни актове, регламентиращи дейността на Съюза;
 10. Взема решение за членство в други организации, за преобразуване и прекратяване дейността на Съюза или за сливането му с други организации;
 11.  Взема и други решения, предвидени в Устава;

Чл. 19. (1) Управителния съвет е изпълнителен орган на Съюза, който организира изпълнението на решенията на Общото събрание и ръководи дейността му в периода между две заседания на ОС.
(2) Управителният съвет се състои от Председател, Заместник-председател, Секретар и шест члена (общо 9).
(3) Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя най-малко веднъж на три месеца. Извънредни заседания на УС могат да се проведат по искане на някои негови членове и на Председателя на Контролния съвет.
(4) Заседанията се ръководят от Председателя и се провеждат в присъствието на не по-малко от половината от членовете му.
           (4а) Решенията на УС се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство на присъстващите членове, а решенията по чл.14 ал.2 от ЗЮЛНЦ, както и решения относно разпореждането с имуществото на Съюза при спазване изискванията на настоящия Устав и определянето реда и организирането извършването на дейността на Съюза, включително и тази в обществена полза — с мнозинство от всички членове.
(5) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено след съгласуване между членовете си чрез писмено съобщение (факс, електронна поща и др.), като впоследствие протоколът с взетите решения се подписва от членовете му.
(6) Управителният съвет има следните правомощия:

 1. Организира и ръководи дейността на Съюза и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 2. Представлява Съюза и определя обема на представителната власт на отделни негови членове (Избира Заместник председатели и Секретар);
 3. Разработва планове и програми за работата на Съюза;
 4. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Съюза;
 5. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
 6. Утвърждава направените парични разходи;
 7. Приема нови членове и договаря приемането на колективни членове на НСЗБ (неправителствени и стопански организации, имащи отношение към животновъдството);
 8. Прави предложения на Общото събрание за изключване на членове на Съюза;
 9. Определя размера на встъпителната вноска и годишния членски внос;
 10. Свиква Общото събрание;
 11. Взема решения за сключване на договори за сътрудничество с наши и чуждестранни организации;
 12. Организира печатната и рекламната дейност на Съюза;
 13. Назначава технически сътрудници (технически секретар и др.);
 14. Създава комисии за решаване на важни стратегически проблеми в различни сфери на животновъдството;
 15. Координира и подпомага дейността на Регионалните организации;
 16. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не са в правата на друг орган;

Чл. 20. Председателят на Управителния съвет:

 1. Отговаря за организацията и ръководството на цялостната дейност на Съюза.
 2. Представлява Съюза пред държавни органи, стопански и обществени организации в страната и чужбина.
 3. Подписва всички документи, договори за сътрудничество и др.
 4. Разпоредител е на паричните средства на Съюза, като дава отчет пред Управителния съвет, който утвърждава направените разходи.
 5. Предлага на УС назначаването на щатен персонал за извършване и подпомагане на оперативната дейност и определя възнаграждението му, след съгласуване с Управителния съвет.
 6. Изпълнява всички други функции, произтичащи от Устава и определените от Управителния съвет на Съюза.

Чл. 21. (1) Контролният съвет на НСЗБ се състои от Председател и двама члена, които не са членове на Управителния съвет.
(2) Контролният съвет има следните правомощия:

 1. Контролира спазването на Устава и дейността на Управителния съвет и Регионалните организации;
 2. Следи за изпълнението на решенията на ОС и УС;
 3. Контролира финансовата дейност на Съюза;
 4. Проучва жалби на членове на Съюза, които не са били решени от Регионалните организации и предлага на Управителния съвет мерки в рамките на компетентността на НСЗБ.

Чл. 22. (1) Централните органи на НСЗБ се избират поименно от Общото събрание, което решава изборът да бъде чрез тайно или явно гласуване.
(2) Мандатът на централните органи на НСЗБ е четиригодишен, като всяко Общо събрание може предсрочно да освободи всеки от членовете или целите състави на централните органи.
(3) Централните органи се отчитат пред Общото събрание.
(4) Всеки от централните органи взема решение с обикновено мнозинство (50+1 глас) от присъстващите. При равенство в гласовете решаващ е гласът на Председателя.
Чл. 23. (1) Регионалните организации на НСЗБ се учредяват най-малко от седем члена.
(2) Те организират своята дейност в съответствие с Устава на НСЗБ.
(3) Регионалните организации си избират ръководства в състав от един до трима участника, в т.ч. Регионален координатор и секретар-касиер.
(4) Регионалните организации се включват в НСЗБ след писмено уведомяване на Управителния съвет и предоставяне на решението за учредяване и списъчния състав на членовете на организацията, като периодично го актуализират, ако са настъпили промени в него.
ГЛАВА 6
ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 24. Националният съюз на зооинженерите в България има свой бюджет, собствена счетоводна отчетност и може да разкрива банкови сметки в лева и във валута.
Чл. 25. Бюджета на Съюза се формира от:
1. Встъпителни вноски;
2. Годишен членски внос;
3.Постъпления от издателска, рекламна и консултантска дейност.
4. Постъпления от физически и юридически лица (спонсорство, дарения и др.);
5. Приходи от участие в национални и международни проекти и програми, свързани с предмета на дейност, както и чрез други дейности, уредени в ЗЮЛНЦ.
Чл. 26. Бюджета на съюза се утвърждава от Общото събрание, въз основа на предложение, внесено от Управителния съвет, а изразходването на паричните средства на съюза става с разпореждане на Председателя на УС, който депозира в съответната банка спесимен по съответния ред. Той дава отчет пред УС, който утвърждава направените разходи.
Чл. 27. Финансовата година завършва в края на всяка календарна година. За начало на първата финансова година се смята датата на вписването на НСЗБ в регистъра на Старозагорския съд.
Чл.27а. В края на финансовата година Асоциацията осигурява
извършването на проверка на осъществяваната дейност в обществена полза от лицензиран експерт – счетоводител.
Чл. 28. По решение на УС, одобрено от ОС, могат да се формират целеви фондове за финансиране на определени дейности и мероприятия, свързани с осъществяване на целите и задачите на Съюза.
Чл.28а. Съюзът при осъществяване на дейността си в обществена полза може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на ЗЮЛНЦ.
Чл.28б. Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от Съюза се извършва в зависимост от целта посочена в чл.8 на настоящия Устав и финансовите възможности на Съюза съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подбора, е общодостъпна и се вписва в централния регистър. Разходването на имуществото на Съюза се осъществява при спазване изискванията на разпоредбите в чл.41 ал.З и ал.4 от ЗЮЛНЦ.
Чл.28в. НСЗБ подлежи на регистрация в Централния регистър при Министерството на правосъдието, която се осъществява по реда на чл.45 от ЗЮЛНЦ.
Чл.28г. НСЗБ представя до 31 май на всяка година информация за дейността си през предходната година пред Централния регистър.

ГЛАВА 7
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 29. Всички неуредени въпроси в Устава на Съюза и възникналите спорове се решават от Управителния съвет съгласно разпоредбите на действащото законодателство.
Чл.29а. За всички неуредени въпроси в настоящия устав, включително прекратяването и ликвидацията на НСЗБ, се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ.
Чл. 30. Настоящият Устав е приет на Учредителното събрание на Националния съюз на зооинженерите в България на 22.05.2002 год. в гр.Стара Загора и е допълнен на Общо събрание на Съюза, състояло се на 14.11.2002 год. Предвид взетото на Общото събрание на НСЗБ, състояло се на 01.02.2013 год., решение за промяна в осъществяваната от НСЗБ дейност от частна в обществена полза, са приети промени в Устава на сдружението, съответстващи на осъществяваната от НСЗБ дейност в обществена полза; изменен и допълнен от Общото събрание на НСЗБ, проведено на 30.11.2018г.

                                                                       Председател на НСЗБ: Момчил Тасков