„ Национален съюз на зооинжeнерите в България“

Управителен съвет:
Председател: Момчил Младенов Тасков
E-mail: mtaskov@nszb.bg
Tel: 0877080107
Зам. председател: Мария Стоянова Боева
E-mail: mboeva_iasrg@abv.bg
Tel: 0889428122
Членове:
Проф. д-р Радослав Иванов Славов
E-mail: rslavov@uni-sz.bg
Tel: 0888497387
Проф. д-р Дойчо Петров Димов
E-mail: doytcho.dimov@gmail.com
Tel: 0888772224; 0895415234
Румен Стефанов Андреев
E-mail: randreev@abv.bg
Tel: 0888366247
Д-р Евгения Йорданова Ачкаканова
Tel: 0899171603
E-mail: eachkakanova@gmail.com
Севдалин Иванов Севов
E-mail: ssevov@verde-foods.com
Tel: 0882009975

Владислав Николаев Вълчев
E-mail: vlado88.1988@abv.bg
Tel: 0876707780
Секретар: Ивелина Николаева Недева
E-mail: iv.nedeva_zoo@abv.bg
Tel: 0888228096

Контролен съвет:
Проф. Васко Тодоров Герзилов
Tel: 0886000804
E-mail: v_gerzilov@abv.bg
Доц. Маргарит Илиев
Tel: 0896011468
E-mail: mar_iliev@abv.bg
Ас. Димо Проданов Димов
Tel: 0887396680
E-mail: dimo_1988@abv.bg